adjust-icon

获取归因信息

用户与 Adjust 链接交互时,其归因信息会发生更新。用户与深度链接交互时可能会发生这种情况。用户归因相关信息会在 AdjustAttribution 类中展现。

AdjustAttribution 类属性

AdjustAttribution 类包含设备当前归因状态的细节。任何未针对用户填充的值都会返回 null 值。

发生归因变化时触发函数

属性声明
typedef void AttributionCallback(AdjustAttribution attributionData);
AttributionCallback? attributionCallback;

SDK 可监听归因变更并在发现更新时调用一个函数。要配置您的回传函数,请将函数指定到 config 实例的 attributionCallback 属性上。

AdjustConfig adjustConfig = new AdjustConfig(yourAppToken, environment);
config.attributionCallback = (AdjustAttribution attributionChangedData) {
print('[Adjust]: Attribution changed!');
if (attributionChangedData.trackerToken != null) {
print('[Adjust]: Tracker token: ' + attributionChangedData.trackerToken);
}
if (attributionChangedData.trackerName != null) {
print('[Adjust]: Tracker name: ' + attributionChangedData.trackerName);
}
if (attributionChangedData.campaign != null) {
print('[Adjust]: Campaign: ' + attributionChangedData.campaign);
}
if (attributionChangedData.network != null) {
print('[Adjust]: Network: ' + attributionChangedData.network);
}
if (attributionChangedData.creative != null) {
print('[Adjust]: Creative: ' + attributionChangedData.creative);
}
if (attributionChangedData.adgroup != null) {
print('[Adjust]: Adgroup: ' + attributionChangedData.adgroup);
}
if (attributionChangedData.clickLabel != null) {
print('[Adjust]: Click label: ' + attributionChangedData.clickLabel);
}
if (attributionChangedData.adid != null) {
print('[Adjust]: Adid: ' + attributionChangedData.adid);
}
};
Adjust.start(adjustConfig);

获取当前归因信息

方法签名
static Future<adjustattribution> getAttribution() async

用户安装您的应用时,Adjust 会将该安装归因至一个推广活动。Adjust SDK 可提供赢得安装归因的推广活动细节。要返回此信息,请调用getAttribution方法,以AdjustAttribution对象的形式返回归因信息。

AdjustAttribution attribution = Adjust.getAttribution();